RUN TO GIVE 2020

พนมสมอมินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  จรรยา สุขแสง 65 - 2XL
  จันทร์เพ็ญ น้อยม่วง 48 - 2XL
  จารีทิพย์ อินทรสุข 50 - L
  ธัญญรัตน์ อิ่มเกิด 47 - M
  ธัญวรัตม์ น้อยม่วง 19 - M
  น.ส.โฉมลดา พูสุภา 45 - M
  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนอำรุง 25 - S
  นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ 22 - 2XL
  นางสาวสมัชญา อยู่คง 26 - M
  นางสุพิศ แสงลา 55 - S
  นายทรงวุฒิ พุ่มมรดก 26 - XL
  นายพัฒน์ตรามิน โม้ล้า 26 - XL
  นายอภิสิทธิ์ พันมา 29 - M
  วิรัตน์ น้อยม่วง 55 - XL
  สุฐิพงษ์ สุทธิ 60 - L
  อรพินท์ กันไท 50 - M
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chutima Naksiri 26 - 2XL
  wannapa maithong 50 - L
  wichiean maithong 51 - XL
  กานดา อุ่นไพร 57 - XL
  กิตติพงษ์ บุญช่วยชู 35 - L
  กุลกันยา มิตสานนท์ 43 - S
  จรัสศรี ใจงาม 43 - M
  จิตรลดา สุทธิ 25 - M
  จุฑารัตน์ หมอรักษา 39 - XS
  จุฬาลักษณ์ ทองหล้า 58 - L
  ชญาดา หล่อเงิน 39 - L
  ชนัญชิดา อินทรนวล 12 - XS
  ชัยยุทธ กระฐินทอง 31 - 2XL
  ชุติมา วรสีหะ 53 - XL
  ฐิตาภา กาติน 43 - L
  ฐิตินันท์ อันยงค์ 53 - L
  ณัฏฐชัย เสมา 29 - XL
  ณัฐพงศ์ ฉิมสุข 79 - S
  ณัฐวรรธน์ ศุภสิริธนรัชต์ 30 - 2XL
  ณิชาภรณ์ ขำน้ำคู้ 37 - L
  ดารัณ ขจรโกวิทย์ 49 - L
  ดาราณี พรหมมา 28 - M
  ธนวิน ศรสุวรรณศรี 41 - L
  ธานี หรรษา 42 - XL
  นงคราญ เปราะสะเกษ 51 - S
  นงนุช คงเกิด 38 - L
  นพรัตน์ พุ่มไม้ 38 - L
  นพรัตน์ ระยะ 39 - XL
  นรินทร์ เกตุขาว 36 - M
  นางสาวณัฏฐณิชา บุสโต 24 - S
  นางสาวรำพึง จันทร์หอม 42 - S
  นางสุจิตรา บุตรแสน 39 - M
  นายทวิ ทิพย์แก 49 - L
  นายธนพล มีสีบัว 23 - 2XL
  นายสมพงษ์ เพ็งสร้อย 45 - 2XL
  นายอรรคพงษ์ สิงหเดช 42 - L
  บังอร ดุจเฉลิม 38 - M
  ปิติกานต์ มิไพรทูลย์ 13 - M
  พงศนรินทร์ เพ็ชรชาวนา 27 - XL
  พิชาญ วันทัศน์ 31 - L
  พินิจนันท์ นาคม่วง 40 - XL
  พิมพ์ชนก ศรสุวรรณศรี 12 - M
  พิมใจ สมบูรณ์ 51 - M
  พิษณุ สาดอ่ำ 26 - 2XL
  ภัทราภรณ์ เอี่ยมสังข์ทอง 26 - M
  ร.ท.​ประสาน มีบุญ 55 - XL
  ร.อ.ชวลิต กลิ่นทับ 51 - XL
  ลัดดา ดิเรกพิทักษ์ 70 - S
  วัชระ วงษ์เขียน 28 - M
  วาสนา บุญประเสริฐ 33 - L
  วิน เขียวหมู 60 - L
  วิริญญา นครไทยภูมิ 29 - M
  วิษณุกร สมพรมงคล 37 - 2XL
  ศศิเลขา ดิเรกพิทักษ์ 37 - XS
  ศุภโชค บุญมาก 20 - M
  สมานชัย มณฑาทอง 51 - M
  สิทธิรัญ คุ้มญาติ 35 - L
  สิรินทิพย์ ศรีอำนวยสวัสดิ์ 32 - M
  สุจิตรา ปั่นกำจร 30 - S
  สุทิน น้อยกรัด 38 - XL
  สุธางค์รัตน์ ปานเกิด 41 - M
  สุธาสินี เปราะสะเกษ 26 - M
  สุรชัย ภิญโญ 56 - M
  สุรนันท์ ใจยัง 24 - L
  สุเทพ ยังเหม็น 42 - 2XL
  อนุชิต เม่นขาว 20 - XL
  อภิชาติ มีอุดร 37 - L
  อรุณศรี สระแก้ว 39 - S
  อัมพาพันธ์ มากทรัพย์ 39 - M
  อำนวย ศรีอาวุธ 51 - XL
  เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรแสน 10 - XL
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ADISON Khwanpheng 40 - 2XL
  Anuwat Promma 31 - 2XL
  Atipotsawee Tungsupreechameth 25 - M
  Bodin Butthum 40 - M
  Natthachai Phareeta 26 - L
  Phatcharee Pumsanthia 27 - S
  Ratchanikon Khwanpheng 34 - XL
  Sirikwan Klangsupan 30 - XS
  Uthen Pumsanthia 28 - M
  Wanchana Poolperm 45 - M
  กฤตพร คำพุฒ 41 - S
  กฤตพร คำพุฒ 41 - S
  กิจจา อ่วมแก้ว 32 - M
  กิตติ อ่วมบุญ 32 - M
  คงคา อ่อนนาเมือง 37 - L
  จ.ส.อ.สุรชัย อุทธิยา 44 - L
  จักรกฤษ สุริยะ 43 - L
  จันจิรา อุ่นไพร 55 - M
  จารึก อุ่นไพร 57 - L
  จิรพัทธิ์ สายวงศ์ 23 - M
  จิรายุทธ ภูมิยิ่ง 26 - L
  จีรนันท์ วัฏลีลา 47 - S
  จีรา หนูแดง 40 - M
  ชยพล ชูเนตร 15 - L
  ฑารัตน์ โตบึงกอก 14 - M
  ๊ณธษา วงค์ไชยา 35 - XS
  ด.ญ.พิมพ์ศิตาพัชร ถนอมทรัพย์ 11 - S
  ด.ญ.ศุทรัลชนา ถนอมทรัพย์ 9 - S
  ทวี ธรรมสรณกุล 51 - L
  ธัญชนิต โคกทอง 25 - M
  นพรัตน์ สมสวาสดิ์ 48 - L
  นริศ เนียร์ เสริมสุข 39 - XL
  นวพล รัตนเกตุ 35 - M
  นันทพร ยรรยงศักดิ์ 36 - XS
  นางภุมรี กรุดมหาราช 45 - XS
  นางสาวมะลิ มีฤทธิ์ 40 - M
  นาย กฤษณะ ขาวอาราม 16 - L
  นายจีระพงษ์ จุลพันธ์ 38 - L
  นายธฤต ศักดิ์เจริญชัยกุล 34 - M
  นายวิทูลย์ ทองทาย 35 - M
  นายหนูรักษ์ บุตรแสน 39 - M
  นายอนุชิต บางมณี 40 - 2XL
  นายอนุสรณ ภู่เกิด 53 - L
  นายเทิดศักดิ์ นาหมีด 46 - XL
  นิจถาวร กาขัน 43 - M
  นิตยา มณีท่าโพธิ์ 46 - S
  ปรวรรษ เปียสวน 25 - M
  ประดับ พรมมา 50 - XL
  ปรีชา อินทยงค์ 52 - L
  พงษ์ศักดิ์ รัตน์ขจิตวงศ์ 47 - 2XL
  พรรษพล จันทะโก 41 - S
  พัชรินทร์ แสงศิริ 44 - S
  พัชร์ชัญญา ทัตพลพสิษฐ์ 31 - S
  พิภพ ชูเนตร 42 - XL
  พิมุกต์ อุปถัมภ์ 30 - L
  พิสุทธิพนธ์ พวงมาลัย 30 - XL
  พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย 38 - L
  ภัทร เสริมสุข 40 - XL
  มาโนช ขันแข็ง 34 - L
  ยิสัน มั่นเขตกร 43 - M
  ยุทธพงษ์ ทองหล้า 58 - L
  ลือชัย สิริศิโรรัตน์ 56 - L
  วิชุดา คลังสมบัติ 41 - L
  วิลาวรรณ บุตรกูล 37 - XS
  วิลาวัณย์ จันทร์แก้ว 33 - S
  วีนัสตา ขำเขียว 30 - M
  วีรชน อิ่มเกิด 46 - XL
  ศรันย์ เขียวขำ 23 - S
  ศิริพรชัย จัดกสิการชูพร 42 - L
  ศุภชัย เครื่องชนะ 38 - XL
  ศุภลักษณ์​ ีมีสุข 30 - XL
  ส.ต.จักรกฤษณ์ ยอดแก้ว 26 - M
  ส.ต.ณัฐภัทร วงษ์สุวรรณ 24 - L
  ส.อ.ศุภศิลป์ คำเขียว 27 - L
  สมพงษ์ เพชรวารี 51 - XL
  สรศักดิ์ จันทคล้อย 26 - L
  สราวุธ สุขประสงค์ 50 - L
  สันติภาพ เปลี่ยนขำ 28 - XL
  สายฝน เขียวทับทิม 47 - M
  สุภัทร์ ไชยวงศ์ 29 - XL
  อดิศร ศิริเจริญพันธ์ 52 - L
  อนุชิต นิจโรจน์กุล 41 - L
  อภิวัฒน์ บริสิทธิ์ 28 - M
  อมรรัตน์ ใจคำปัน 30 - S
  อังคณา ขันทะบุตร 36 - S
  เกรียงกูล กันไทย 52 - XL
  เชาฤทธิ์ วาสนดิลก 52 - M
  เบ็ญจมาศ พงษ์หนู 49 - S
  เพียงเพ็ญ เทพสุวรรณ 42 - XS
  เอนก จันทร์นาค 42 - L
  โกเมศ มาประกอบ 38 - L
  โยษิตา คำบุญมี 24 - XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ธนภัทร ศรสุวรรณศรี 5 - 2XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน