RUN TO GIVE 2020

พนมสมอมินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  จรรยา สุขแสง 66 - 2XL
  จันทร์เพ็ญ น้อยม่วง 49 - 2XL
  จารีทิพย์ อินทรสุข 51 - L
  ธัญญรัตน์ อิ่มเกิด 48 - M
  ธัญวรัตม์ น้อยม่วง 20 - M
  น.ส.โฉมลดา พูสุภา 46 - M
  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนอำรุง 26 - S
  นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ 23 - 2XL
  นางสาวสมัชญา อยู่คง 27 - M
  นางสุพิศ แสงลา 56 - S
  นายทรงวุฒิ พุ่มมรดก 27 - XL
  นายพัฒน์ตรามิน โม้ล้า 27 - XL
  นายอภิสิทธิ์ พันมา 30 - M
  วิรัตน์ น้อยม่วง 56 - XL
  สุฐิพงษ์ สุทธิ 61 - L
  อรพินท์ กันไท 51 - M
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  Chutima Naksiri 27 - 2XL
  wannapa maithong 51 - L
  wichiean maithong 52 - XL
  กานดา อุ่นไพร 58 - XL
  กิตติพงษ์ บุญช่วยชู 36 - L
  กุลกันยา มิตสานนท์ 44 - S
  จรัสศรี ใจงาม 44 - M
  จิตรลดา สุทธิ 26 - M
  จุฑารัตน์ หมอรักษา 40 - XS
  จุฬาลักษณ์ ทองหล้า 59 - L
  ชญาดา หล่อเงิน 40 - L
  ชนัญชิดา อินทรนวล 13 - XS
  ชัยยุทธ กระฐินทอง 32 - 2XL
  ชุติมา วรสีหะ 54 - XL
  ฐิตาภา กาติน 44 - L
  ฐิตินันท์ อันยงค์ 54 - L
  ณัฏฐชัย เสมา 30 - XL
  ณัฐพงศ์ ฉิมสุข 80 - S
  ณัฐวรรธน์ ศุภสิริธนรัชต์ 31 - 2XL
  ณิชาภรณ์ ขำน้ำคู้ 38 - L
  ดารัณ ขจรโกวิทย์ 50 - L
  ดาราณี พรหมมา 29 - M
  ธนวิน ศรสุวรรณศรี 42 - L
  ธานี หรรษา 43 - XL
  นงคราญ เปราะสะเกษ 52 - S
  นงนุช คงเกิด 39 - L
  นพรัตน์ พุ่มไม้ 39 - L
  นพรัตน์ ระยะ 40 - XL
  นรินทร์ เกตุขาว 37 - M
  นางสาวณัฏฐณิชา บุสโต 25 - S
  นางสาวรำพึง จันทร์หอม 43 - S
  นางสุจิตรา บุตรแสน 40 - M
  นายทวิ ทิพย์แก 50 - L
  นายธนพล มีสีบัว 24 - 2XL
  นายสมพงษ์ เพ็งสร้อย 46 - 2XL
  นายอรรคพงษ์ สิงหเดช 43 - L
  บังอร ดุจเฉลิม 39 - M
  ปิติกานต์ มิไพรทูลย์ 14 - M
  พงศนรินทร์ เพ็ชรชาวนา 28 - XL
  พิชาญ วันทัศน์ 32 - L
  พินิจนันท์ นาคม่วง 41 - XL
  พิมพ์ชนก ศรสุวรรณศรี 13 - M
  พิมใจ สมบูรณ์ 52 - M
  พิษณุ สาดอ่ำ 27 - 2XL
  ภัทราภรณ์ เอี่ยมสังข์ทอง 27 - M
  มนตรี กอนแก้ว 39 - M
  ร.ท.​ประสาน มีบุญ 56 - XL
  ร.อ.ชวลิต กลิ่นทับ 52 - XL
  ลัดดา ดิเรกพิทักษ์ 71 - S
  วัชระ วงษ์เขียน 29 - M
  วาสนา บุญประเสริฐ 34 - L
  วิน เขียวหมู 61 - L
  วิริญญา นครไทยภูมิ 30 - M
  วิษณุกร สมพรมงคล 38 - 2XL
  ศศิเลขา ดิเรกพิทักษ์ 38 - XS
  ศุภโชค บุญมาก 21 - M
  สมานชัย มณฑาทอง 52 - M
  สิทธิรัญ คุ้มญาติ 36 - L
  สิรินทิพย์ ศรีอำนวยสวัสดิ์ 33 - M
  สุจิตรา ปั่นกำจร 31 - S
  สุทิน น้อยกรัด 39 - XL
  สุธางค์รัตน์ ปานเกิด 42 - M
  สุธาสินี เปราะสะเกษ 27 - M
  สุรชัย ภิญโญ 57 - M
  สุรนันท์ ใจยัง 25 - L
  สุเทพ ยังเหม็น 43 - 2XL
  อนุชิต เม่นขาว 21 - XL
  อภิชาติ มีอุดร 38 - L
  อรุณศรี สระแก้ว 40 - S
  อัมพาพันธ์ มากทรัพย์ 40 - M
  อำนวย ศรีอาวุธ 52 - XL
  เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรแสน 11 - XL
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ADISON Khwanpheng 41 - 2XL
  Anuwat Promma 32 - 2XL
  Atipotsawee Tungsupreechameth 26 - M
  Bodin Butthum 41 - M
  Natthachai Phareeta 27 - L
  Phatcharee Pumsanthia 28 - S
  Ratchanikon Khwanpheng 35 - XL
  Sirikwan Klangsupan 31 - XS
  Uthen Pumsanthia 29 - M
  Wanchana Poolperm 46 - M
  กฤตพร คำพุฒ 42 - S
  กฤตพร คำพุฒ 42 - S
  กิจจา อ่วมแก้ว 33 - M
  กิตติ อ่วมบุญ 33 - M
  คงคา อ่อนนาเมือง 38 - L
  จ.ส.อ.สุรชัย อุทธิยา 45 - L
  จักรกฤษ สุริยะ 44 - L
  จันจิรา อุ่นไพร 56 - M
  จารึก อุ่นไพร 58 - L
  จิรพัทธิ์ สายวงศ์ 24 - M
  จิรายุทธ ภูมิยิ่ง 27 - L
  จีรนันท์ วัฏลีลา 48 - S
  จีรา หนูแดง 41 - M
  ชยพล ชูเนตร 16 - L
  ฑารัตน์ โตบึงกอก 15 - M
  ๊ณธษา วงค์ไชยา 36 - XS
  ด.ญ.พิมพ์ศิตาพัชร ถนอมทรัพย์ 12 - S
  ด.ญ.ศุทรัลชนา ถนอมทรัพย์ 10 - S
  ทวี ธรรมสรณกุล 52 - L
  ธัญชนิต โคกทอง 26 - M
  นพรัตน์ สมสวาสดิ์ 49 - L
  นริศ เนียร์ เสริมสุข 40 - XL
  นวพล รัตนเกตุ 36 - M
  นันทพร ยรรยงศักดิ์ 37 - XS
  นางภุมรี กรุดมหาราช 46 - XS
  นางสาวมะลิ มีฤทธิ์ 41 - M
  นาย กฤษณะ ขาวอาราม 17 - L
  นายจีระพงษ์ จุลพันธ์ 39 - L
  นายธฤต ศักดิ์เจริญชัยกุล 35 - M
  นายวิทูลย์ ทองทาย 36 - M
  นายหนูรักษ์ บุตรแสน 40 - M
  นายอนุชิต บางมณี 41 - 2XL
  นายอนุสรณ ภู่เกิด 54 - L
  นายเทิดศักดิ์ นาหมีด 47 - XL
  นิจถาวร กาขัน 44 - M
  นิตยา มณีท่าโพธิ์ 47 - S
  ปรวรรษ เปียสวน 26 - M
  ประดับ พรมมา 51 - XL
  ปรีชา อินทยงค์ 53 - L
  พงษ์ศักดิ์ รัตน์ขจิตวงศ์ 48 - 2XL
  พรรษพล จันทะโก 42 - S
  พัชรินทร์ แสงศิริ 45 - S
  พัชร์ชัญญา ทัตพลพสิษฐ์ 32 - S
  พิภพ ชูเนตร 43 - XL
  พิมุกต์ อุปถัมภ์ 31 - L
  พิสุทธิพนธ์ พวงมาลัย 31 - XL
  พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย 39 - L
  ภัทร เสริมสุข 41 - XL
  มาโนช ขันแข็ง 35 - L
  ยิสัน มั่นเขตกร 44 - M
  ยุทธพงษ์ ทองหล้า 59 - L
  ลือชัย สิริศิโรรัตน์ 57 - L
  วิชุดา คลังสมบัติ 42 - L
  วิลาวรรณ บุตรกูล 38 - XS
  วิลาวัณย์ จันทร์แก้ว 34 - S
  วีนัสตา ขำเขียว 31 - M
  วีรชน อิ่มเกิด 47 - XL
  ศรันย์ เขียวขำ 24 - S
  ศิริพรชัย จัดกสิการชูพร 43 - L
  ศุภชัย เครื่องชนะ 39 - XL
  ศุภลักษณ์​ ีมีสุข 31 - XL
  ส.ต.จักรกฤษณ์ ยอดแก้ว 27 - M
  ส.ต.ณัฐภัทร วงษ์สุวรรณ 25 - L
  ส.อ.ศุภศิลป์ คำเขียว 28 - L
  สมพงษ์ เพชรวารี 52 - XL
  สรศักดิ์ จันทคล้อย 27 - L
  สราวุธ สุขประสงค์ 51 - L
  สันติภาพ เปลี่ยนขำ 29 - XL
  สายฝน เขียวทับทิม 48 - M
  สุภัทร์ ไชยวงศ์ 30 - XL
  อดิศร ศิริเจริญพันธ์ 53 - L
  อนุชิต นิจโรจน์กุล 42 - L
  อภิวัฒน์ บริสิทธิ์ 29 - M
  อมรรัตน์ ใจคำปัน 31 - S
  อังคณา ขันทะบุตร 37 - S
  เกรียงกูล กันไทย 53 - XL
  เชาฤทธิ์ วาสนดิลก 53 - M
  เบ็ญจมาศ พงษ์หนู 50 - S
  เพียงเพ็ญ เทพสุวรรณ 43 - XS
  เอนก จันทร์นาค 43 - L
  โกเมศ มาประกอบ 39 - L
  โยษิตา คำบุญมี 25 - XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ
  ธนภัทร ศรสุวรรณศรี 6 - 2XS
  ชื่อ - นามสกุล อายุ ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ แบบเสื้อ

 

* อายุ และ ช่วงอายุ อ้างอิง ณ วันที่จัดกิจกรรม
** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่
LINE @promptrun

เพิ่มเพื่อน